Допрофільна підготовка з української мови у 8 класі

Пояснювальна записка

Рідна мова - найважливіший засіб мислення, спілкування, самовираження  особистості. Чим досконаліше людина володіє мовою рідного народу, тим краще вона засвоює готові знання, точніше мислить, повніше реалізує свій інтелектуальний потенціал, тим швидше налагоджує стосунки з іншими людьми.
На етапі допрофільного навчання уможливлюється поглиблене вивчення української мови на основі чинної програми   через збільшення тижневого навантаження на 1 годину (додається з варіативної частини).

Тому завданнями поглибленого вивчення української мови у 8 класі є:

  • дати ґрунтовні й систематичні знання про функції й значення синтаксичних одиниць простого та простого ускладненого речень у мовленні;
  • удосконалювати мовлення восьмикласників з погляду граматичної правильності побудови синтаксичних одиниць; навчати пунктуаційно правильно оформляти прості речення, ускладнених конструкцій; робити синтаксичний розбір простого
  • формувати вміння свідомо, комунікативно виправдано, стилістично грамотно користуватися синтаксичними одиницями в різноманітних умовах мовленнєвого спілкування;
  • формувати читацьку грамотність: вміння розрізняти різні види інформації, текст і контекст;формулювати прості висновки на основі інформації, наявної в тексті,інтерпретувати текстові повідомлення й узагальнювати (інтегрувати) інформацію;
  • виховувати потребу у вивченні рідної мови, в удосконаленні власного мовлення.

Фрагмент програми

Навчальна програма з курсу «Живи за правилами»

Сучасні умови існування людини вимагають тісного зв’язку навчання з життям. Навчальний процес має бути спрямований на таке засвоєння змісту, щоб учень на основі застосування знань набув певних компетентностей для вирішення життєвих чи професійних ситуацій, був здатним до життя у суспільстві, що швидко змінюється. Місія освіти - готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв’язків.

Курс «Живи за привалами», як курс правознавчого змісту, покликаний впливати на формування правосвідомості, правової культури учнів.

Головне завдання курсу «Живи за правилами» - надати учням знанням про правила, що існують у суспільстві, та вміннями діяти у життєвих ситуаціях відповідно до вимог соціальних норм (зокрема, норм права) і положень законів.

Курс «Живи за правилами» має на меті:

  • познайомити учнів з моделями правомірної поведінки, сформувати в них розуміння їх важливої ролі в житті суспільства та окремої людини;
  • мотивувати дотримання учнями норм моралі і права;
  • сформувати в учнів навички поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права;
  • сформувати вміння використовувати правові знання для реалізації та захисту своїх прав;
  • розвинути базові навички, включаючи уміння розмірковувати, спілкуватись, спостерігати, співпрацювати, розв’язувати проблеми.

Фрагмент програми для 8 класу

Фрагмент програми для 10 класу

Історія України (1914-1945 рр.)

Випускник/випускниця старшої школи – це патріот/патріотка України, який/яка: знає історію своєї держави; є носієм української мови, культури, національних традицій і духовних цінностей; виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті; має бажання і здатність реалізовувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства; бережно ставиться до природи; дотримується здорового способу життя.

Мета історичної освіти в старшій школі – сприяти формуванню в учнів/учениць національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

Фрагмент програми